Νεκρό σημείο

Νεκρό σημείο

Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου (break-even point) προβλέπει τον όγκο των πωλήσεων, σε κάποια δεδομένη τιμή, που απαιτείται για να καλυφθούν όλα τα κόστη. Με άλλα λόγια, είναι το επίπεδο των πωλήσεων κάτω του οποίου η επιχείρηση είναι ζημιογόνα και άνω του οποίου είναι κερδοφόρα.

Προκύτπει από τον υπολογισμό:

Πωλήσεις νεκρού σημείου = Σταθερά κόστη/ (1- Μεταβλητά κόστη)

(Όπου: τα σταθερά κόστη εκφράζονται σε ευρώ, ενώ τα μεταβλητά κόστη εκφράζονται σαν ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.)

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι παραδοχές βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του νεκρού σημείου και οι οποίες θέλουν μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι όπως είπαμε αφορά σε επίπεδο πωλήσεων κάτω των οποίων η επιχείρηση είναι ζημιογόνα.