Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ)

Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ)

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ ή Net Present Value NPV) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καθοριστεί αν μια επένδυση ή ένα έργο κρίνεται συμφέρον για να πραγματοποιηθεί ή όχι.

Η ιδέα για την ανάπτυξη της μεθόδου αυτής έχει να κάνει με τη Διαχρονική Αξία Χρήματος δηλαδή τη διαπίστωση πως ένα χρηµατικό ποσό σήµερα έχει µεγαλύτερη χρησιµότητα και κατ’ επέκταση µεγαλύτερη αξία από ένα ίδιο χρηµατικό ποσό στο µέλλον. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον πληθωρισμό και τις ανθρώπινες προτιμήσεις καθώς και άλλες οικονομικές παραμέτρους. Όλα αυτά αποτυπώνονται συνολικά στο επιτόκιο προεξόφλησης.

Για τον υπολογισμό της ΚΠΑ χρειάζεται να γνωρίζουμε:

 • το αρχικό κόστος της επένδυσης
 • Τα έσοδα και έξοδα που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη επένδυση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
 • Την χρονική περίοδο για την οποία θα εξεταστεί η επένδυση δηλαδή σε τι βάθος χρόνου θέλουμε να δούμε αν κρίνεται συμφέρουσα ή όχι και την αξία της επένδυσης μετά το τέλος της περιόδου αυτής (αν υπάρχει)
 • Το επιτόκιο προεξόφλησης είναι προσυμπληρωμένο για εσάς στη φόρμα υπολογισμού ΚΠΑ

Για το επιτόκιο προεξόφλησης της τρέχουσας περιόδου μπορείτε να δείτε στην ΤτΕ καθώς και στην ΕΚΤ.

Ανάλογα με την τιμή που παίρνει η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) μία επένδυση μπορεί να χαρακτηριστεί:

 • Κερδοφόρα αν η ΚΠΑ είναι θετική
 • Αδιάφορη (Χωρίς όφελος ή ζημία) αν η ΚΠΑ είναι μηδέν
 • Ζημιογόνα αν η ΚΠΑ είναι αρνητική

Ο υπολογισμός της ΚΠΑ μας προσφέρει μερικά χρήσιμα συμπεράσματα:

 • Το ποσό της ΚΠΑ δείχνει με όρους σημερινού χρήματος πόσο αναμένεται να είναι το κέρδος ή η ζημιά από την πραγματοποίηση της επένδυσης.
 • Για την σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσότερων επενδύσεων υπολογίζεται η ΚΠΑ κάθε επένδυσης και η επένδυση με το μεγαλύτερο ύψος ΚΠΑ είναι η πιο συμφέρουσα.

Κάθε υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη και μια σειρά άλλων παραγόντων πριν αποφασίσει την πραγματοποίηση μια επένδυσης όπως:

 • Τα κεφάλαια που χρειάζονται
 • Διαδικασίες που απαιτούνται (αδειοδοτήσεις, ρυθμιστικό πλαίσιο κλπ)
 • Τι αβεβαιότητες έχει η επένδυση και πόσο επηρεάζουν την εξέλιξή της
 • Το ρίσκο της επένδυσης και αν είναι διαχειρίσιμο
 • Τον χρόνο απόσβεσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επένδυση

Το εργαλείο της ΚΠΑ αν και ιδιαίτερα χρήσιμο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά καθώς οι εκτιμήσεις των εσόδων και εξόδων είναι υποκειμενικές ενώ το προεξοφλητικό επιτόκιο εφαρμόζεται με παραδοχές που μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματικότητα κυρίως σε μακροχρόνιες ή υψηλού ρίσκου επενδύσεις