Κεφάλαιο κίνησης

Κεφάλαιο κίνησης

Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα πρέπει να απασχολούν κάθε επιχείρηση, όχι μόνο στα πρώτα της βήματα αλλά και στη μετέπειτα πορεία και ανάπτυξή της.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αποδείχθηκε εμφατικά και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, η λογιστική κερδοφορία από μόνη της δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει, όχι απλά τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και μεγέθυνσης μιας επιχείρησης, αλλά ούτε καν την ίδια τη βιώσιμη λειτουργία της (ιδίως σε περιπτώσεις μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων).

Βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές (πχ υγειονομική κρίση covid-19), απρόοπτα στην παραγωγική δραστηριότητα (βλάβες μηχανημάτων, ασθένειες κ.α.), αδυναμία λήψης δανειακής χρηματοδότησης, επισφάλεια από οφειλές πελατών κ.α. αποτελούν παράγοντες που, μεταξύ άλλων, απειλούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και να εξασφαλίσει την βιώσιμη λειτουργία της.

Υπό το πρίσμα αυτό, αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε επιχείρηση να θωρακίσει τη λειτουργική της συνέχεια εξασφαλίζοντας τo απαραίτητο «κεφάλαιο κίνησης» (working capital), “ρευστότητα” στην καθομιλουμένη, που θα της επιτρέψει:

  • να αντιμετωπίσει απρόοπτες δυσκολίες χωρίς να αναγκαστεί να παύσει ή τροποποιήσει τη λειτουργία της
  • να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που ενδέχεται να υπάρχουν ή να παρουσιαστούν (πχ καλύτερες τιμές προμήθειας α’ αυλών)

Το ύψος του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης προκύπτει από τις ανάγκες που μια επιχείρηση εμφανίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την προμήθεια των α’ υλών, τα κόστη μισθοδοσίας, την πληρωμή των παγίων αλλά και των απαραίτητων λειτουργικών κοστών. Για τον υπολογισμό του συνεκτιμώνται παράγοντες όπως ο απαραίτητος χρόνος παραγωγής, πώλησης και είσπραξης των απαιτήσεων αλλά και ο απαραίτητος χρόνος αποπληρωμής των διάφορων υποχρεώσεων.

Υπολογίστε το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης της δικής σας επιχείρησης.